Cymraeg

Wendy Keidan, Director BAAF CymruCroeso i dudalen Cymru gan Wendy Keidan, Cyfarwyddwr

Ein tîm Caerdydd

Ein tîm Y Rhyl

Mabwysiadu & MaethuCroeso i dudalen BAAF Cymru a’r gwasanaethau yr ydym yn ei gynnig yng Nghymru. Mae BAAF Cymru yn gweithredu o ddwy swyddfa sydd wedi eu lleoli yn y Gogledd (Y Rhyl) a’r De (Caerdydd) ac yn cynnig amrywiaeth lawn o gyngor, gwybodaeth, hyfforddiant a chyhoeddiadau. Mae gwasanaeth dwyieithog ar gael yn swyddfa y Rhyl.

Ar ran yr holl Asiantaethau Mabwysiadu, Maethu a Gofal Plant yng Nghymru gallwn hefyd gynnig cyngor arbenigol at ateb anghenion plant lleiafrif ethnig du a phlant a phobol ifanc ffoaduriaid.

Hefyd cefnogwn IRM Cymru irmcymru.org.uk

  • Maureen Ingham, Rheolwr Contract
  • Fiona Probert, Staff Gweinyddol

Ein hardal

Rydym yn gweithio trwy Gymru gyfan

Boundary of area Covered

Sut gallwn ni helpu

  • Llinell gyngor i aelodau'r cyhoedd ac i weithwyr proffesiynol - am gyngor a gwybodaeth ynghylch mabwysiadu, maethu ac olrhain perthnasau.
  • Gwasanaethau ymgynghori i weithwyr proffesiynol, gan gynnwys cymorth trylwyr ar achosion cymhleth a materion eraill.
  • Hyfforddiant yng Nghymru - ystod eang o gyrsiau i weithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill.
  • Ymgynghori ar anghenion hyfforddi eich asiantaeth. Yn ogystal â hyn gallwn gynnig mentora staff yn unigol ac Adolygiadau Achos Difrifol
  • Mae croeso i staff cyfreithiol a gweithwyr proffesiynol meddygol yn ogystal â staff gwaith cymdeithasol ymweld â'n swyddfeydd i gael trafodaeth anffurfiol a defnyddio llyfrgell cyhoeddiadau BAAF.

Be sydd yn digwydd yng Nghymru

Ymestyn Mynediad i Wasanaethau Cyfryngol - Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynlluniau i ymestyn mynediad i wasanaethau cyfryngol, sydd ar hyn o bryd dim ond yn cael ei ddefnyddio gan bobl a fabwysiadwyd a'u perthnasau. Mae'r ymgynghoriad yn gofyn am eich barn am ba gategorïau o berthnasau ddylai gael mynediad i wasanaethau cyfryngol, a hefyd am hawliau'r unigolyn a fabwysiadwyd i wneud feto ar ganolwyr fydd yn cysylltu â nhw.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 27 Hydref, 2014.

Mae manylion pellach a dolenni i'r ddogfen ymgynghori ar wefan Llywodraeth Cymru.

Galw am gyfranogwyr: prosiect ymchwil yn archwilio Gwaith Cymdeithasol Gwyrdd yng Nghymru

Ydach chi’n weithiwr cymdeithasol cymwysiedig ac yn byw yng Nghymru, sydd a diddordeb yn yr amgylchedd a materion amgylcheddol? Mae Prifysgol Keele yn edrych am rai i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil ar waith cymdeithasol Gwyrdd.

Bydd eich cyfraniad yn golygu cymryd rhan mewn cyfweliad sy'n para rhwng un a dwy awr, ac mae'r cyfwelydd yn gallu teithio i gyfweld â chi lle bynnag y bo yn gyfleus. Mwy o fanylion yma

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar yr Adolygiad o'r Côd Ymarfer ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol ar agor nawr

Mae'r Côd Ymarfer yn arbennig o arwyddocaol i'r grwpiau hynny sy'n gorfod cofrestru gyda'r Cyngor Gofal, gan ei fod yn cael ei ystyried pan fo amheuon dros addasrwydd person i ymarfer o ganlyniad honiadau am eu hymddygiad.

Nodwch fod yr ymgynghoriad cyhoeddus yn cau am 5pm ar 30 Medi 2014. Mae'r dogfennau ymgynghori a’r ffurflen ymateb electronig ar gael yma.

Mae copïau caled a chopïau mewn fformatau eraill megis print bras ar gael drwy gysylltu â Jeni Meyrick ar 029 2078 0672 neu anfon e-bost at jeni.meyrick@ccwales.org.uk

Gwenda Thomas yn cyhoeddi bod y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol newydd ar gyfer Cymru i fynd yn fyw ym mis Tachwedd 2014

Bydd y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn hyrwyddo mabwysiadu, cynyddu'r gronfa o fabwysiadwyr, a sicrhau bod cymorth ar ôl mabwysiadu o ansawdd da, ar gael ar gyfer y rhai sydd ei angen.

Darllenwch y darlleniad i’r wasg yma.

Ymweld a safle Cofrestr Mabwysiadu Cymru

Gwyliwch y fidio lle mae Gwenda Thomas, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Wendy Keidan, Cyfarwyddwr BAAF Cymru yn siarad am y gwasanaeth newydd.

Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2014

Nodyn briffio wedi cael ei baratoi gan Sarah Coldrick, Ymgynghorydd Cyfreithiol BAAF Cymru ar y Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2014. Darllenwch y ddogfen yma (yn Saesneg)

IRM Cymru - Adroddiad Trosolwg Tair Blynedd wedi cael ei gyhoeddi

Mae ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg

Enwogion yn cefnogi ymgyrch mabwysiadu yn Ne Cymru

Cyn athletwr Olympaidd Jamie Baulch a'r cyflwynydd teledu Anna Ryder Richardson yn wynebu ymgyrch o'r enw 'Mabwysiadu Wales Cymru' mewn ymgais i ddenu mwy o fabwysiadwyr ar draws De Cymru. Fe gafodd y ddau eu mabwysiadu pan yn ifanc, ac felly maent yn deall y pwysigrwydd o gael teulu cariadus a sefydlog ac yn awyddus i gefnogi’r ymgyrch gan nifer o asiantaethau mabwysiadu yn Ne Cymru i recriwtio mwy o fabwysiadwyr ar gyfer plant a phobl ifanc, yn arbennig y rhai anodd i’w lleoli.

Law yn llaw a Jamie ag Anna, mi fydd teuluoedd mabwysiedig presennol yn hybu’r ymgyrch, sydd yn cynnwys gwefan, hysbysebu, pamffledi, posteri a chyfryngau cymdeithasol. Er mwyn cael mwy o wybodaeth am fabwysiadu ewch ar y wefan www.adopt-wales.co.uk

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru)

Mae Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) wedi cael ei sgrwtineiddio gan Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac maent wedi gwneud nifer o awgrymiadau i’r Dirprwy Weinidog. Mae manylion llawn am adroddiad y Pwyllgor a’u hargymhellion ar gael ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol yn www.cynulliadcymru.org

Ymateb Llywodraeth Cymru i Ymchwiliad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i Fabwysiadu

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc wedi derbyn ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion Adroddiad Mabwysiadu, sydd ar gael trwy’r linc isod:

http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-...

Ffilm i hybu ymwybyddiaeth mabwysiadu yng Nghymru

Gwyliwch ein ffilm a wnaethpwyd gyda theuluoedd sydd yn mabwysiadu ar draws Cymru - gobeithir recriwtio mwy o fabwysiadwyr ar draws y wlad. Maent wedi rhannu eu storiau er mwyn ysbrydoli eraill i roi ‘teulu am byth’ i blentyn neu grwp sibling sydd yn methu byw gyda’u teulu geni.

Mae’r ffilm, sydd ag is deitlau Cymraeg, wedi ei gwneud gan y Gymdeithas Brydeinig Mabwysiadu a Maethu (BAAF) mewn partneriaeth gyda ‘BBC Outreach’- menter gwirfoddoli. Mae’n bosib ei gwylio ar sianel YouTube BAAF - youtube.com/adoptionfostering – a gall sefydliadau sydd yn aelodau ei lawr lwytho am ddim.

Ystadegau Cenedlaethol Plant Mewn Gofal

Yn ôl yr Ystadegau Gwladol diweddaraf ar Blant Mewn Gofal a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru mae Cymdeithas Brydeinig Mabwysiadu a Maethu (BAAF Cymru) yn falch o weld bod cynnydd yn y nifer o blant a leolwyd i’w mabwysiadu.

Cliciwch yma i weld ystadegau Cymru

Canllawiau Ymarfer: Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygiadau) 2012  

Mae BAAF Cymru wedi llunio Canllawiau Ymarfer i Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru)(Diwygiadau) 2012 a’r canllawiau Statudol 2012 sydd yn cydfynd a nhw. Gallwch ddarllen y ddogfen yma.

Bwletin Cyfreithiol BAAF Cymru

Manylion cyswllt:

BAAF Cymru
7 Ty Cleeve
Cilgant Lambourne
Caerdydd
CF14 5GP

Ffôn: 029 2076 1155
Ffacs: 029 2074 7934
ebost: cardiff@baaf.org.uk

Cardiff Office:


View BAAF office locations in a larger map

Manylion cyswllt:

BAAF Cymru Y Rhyl
W2
Canolfan Busnes Morfa Clwyd
84 Ffordd Marsh
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2AF

Ffôn: 01745 336336
ebost: rhyl@baaf.org.uk

Rhyl Office:


View BAAF office locations in a larger map