Cymraeg

Wendy Keidan, Director BAAF CymruCroeso i dudalen Cymru gan Wendy Keidan, Cyfarwyddwr

Ein tîm Caerdydd

Ein tîm Y Rhyl

Mabwysiadu & MaethuCroeso i dudalen BAAF Cymru a’r gwasanaethau yr ydym yn ei gynnig yng Nghymru. Mae BAAF Cymru yn gweithredu o ddwy swyddfa sydd wedi eu lleoli yn y Gogledd (Y Rhyl) a’r De (Caerdydd) ac yn cynnig amrywiaeth lawn o gyngor, gwybodaeth, hyfforddiant a chyhoeddiadau. Mae gwasanaeth dwyieithog ar gael yn swyddfa y Rhyl.

Ar ran yr holl Asiantaethau Mabwysiadu, Maethu a Gofal Plant yng Nghymru gallwn hefyd gynnig cyngor arbenigol at ateb anghenion plant lleiafrif ethnig du a phlant a phobol ifanc ffoaduriaid.

Hefyd cefnogwn IRM Cymru irmcymru.org.uk

  • Jenny McMillan, Rheolwr Contract
  • Fiona Probert, Staff Gweinyddol

Ein hardal

Rydym yn gweithio trwy Gymru gyfan

Boundary of area Covered

Sut gallwn ni helpu

  • Llinell gyngor i aelodau'r cyhoedd ac i weithwyr proffesiynol - am gyngor a gwybodaeth ynghylch mabwysiadu, maethu ac olrhain perthnasau.
  • Gwasanaethau ymgynghori i weithwyr proffesiynol, gan gynnwys cymorth trylwyr ar achosion cymhleth a materion eraill.
  • Hyfforddiant yng Nghymru - ystod eang o gyrsiau i weithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill.
  • Ymgynghori ar anghenion hyfforddi eich asiantaeth. Yn ogystal â hyn gallwn gynnig mentora staff yn unigol ac Adolygiadau Achos Difrifol
  • Mae croeso i staff cyfreithiol a gweithwyr proffesiynol meddygol yn ogystal â staff gwaith cymdeithasol ymweld â'n swyddfeydd i gael trafodaeth anffurfiol a defnyddio llyfrgell cyhoeddiadau BAAF.

Be sydd yn digwydd yng Nghymru

Lansio ymgynghoriad newydd ar godi uchelgeisiau a chyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru

Gweler y ddolen i'r ddogfen ymgynghori: 'Codi'r uchelgeisiau a chyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru' sydd bellach wedi ei gyhoeddi.

Profiad mabwysiadwyr sydd ag anabledd o’r broses mabwysiadu

Mae Charlotte Weaver, myfyrwraig ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwneud ymchwil ar brofiad mabwysiadwyr sydd ag anabledd o’r broses mabwysiadu a buasai’n hoffi cyfweld mabwysiadwyr – gweler y poster amgaeedig am fwy o fanylion.

Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu

Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn wasanaeth newydd a fydd yn trawsnewid y ffordd y caiff gwasanaethau mabwysiadu yn cael eu darparu ledled Cymru. Gellir gweld y gwasanaeth ar lein ar www.adoptcymru.com

Gwyliwch y clip canlynol oddi wrth Lywodraeth Cymru a chlywed dyheadau y gwasanaeth newydd gan Wendy Keidan, Cyfarwyddwr BAAF Cymru a Mark Drakeford , y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwyliwch y fideo isod i glywed Suzanne Griffith Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a rhieni mabwysiedig yn siarad am y gwasanaeth newydd

Dilynwch y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i Gymru ar Twitter a Facebook

Gwahoddiad i gymryd rhan mewn Astudiaeth Ymchwil ar y Profiadau Deuluoedd sy'n Mabwysiadu yng Nghymru

Os ydi plentyn sydd yn byw yng Nghymru wedi ei leoli i'w fabwysiadu gyda chi rhwng 1 Gorffennaf 2014 a 30 Mehefin 2015, byddai Prifysgol Caerdydd yn hoffi clywed gennych!

Mae tîm o ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru i gynnal astudiaeth ymchwil newydd o bwys sy'n ceisio deall profiadau cynnar plant a'u teuluoedd pan fo plentyn wedi cael ei leoli i'w fabwysiadu.

Os oes gennych ddiddordeb gyrrwch neges destun YES i 07814 186066 neu e-bost at adoption@cardiff.ac.uk neu ewch ar ein gwefan sites.cardiff.ac.uk/adoptioncohort

Hefyd cefnogwn IRM Cymru

Yn dilyn proses dendro gystadleuol, mae BAAF Cymru yn falch iawn o fod wedi ail ennill y cytundeb i weithredu IRM Cymru o 1af Hydref 2014 tan fis Mawrth 2016. Mae'r IRM yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ei weithredu o dan y IRD (Mabwysiadu a Maethu) (Cymru) Rheoliadau 2010.

Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2014

Nodyn briffio wedi cael ei baratoi gan Sarah Coldrick, Ymgynghorydd Cyfreithiol BAAF Cymru ar y Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2014. Darllenwch y ddogfen yma (yn Saesneg)

IRM Cymru - Adroddiad Trosolwg Tair Blynedd wedi cael ei gyhoeddi

Mae ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru)

Mae Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) wedi cael ei sgrwtineiddio gan Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac maent wedi gwneud nifer o awgrymiadau i’r Dirprwy Weinidog. Mae manylion llawn am adroddiad y Pwyllgor a’u hargymhellion ar gael ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol yn www.cynulliadcymru.org

Ymateb Llywodraeth Cymru i Ymchwiliad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i Fabwysiadu

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc wedi derbyn ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion Adroddiad Mabwysiadu, sydd ar gael trwy’r linc isod:

http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-...

Ffilm i hybu ymwybyddiaeth mabwysiadu yng Nghymru

Gwyliwch ein ffilm a wnaethpwyd gyda theuluoedd sydd yn mabwysiadu ar draws Cymru - gobeithir recriwtio mwy o fabwysiadwyr ar draws y wlad. Maent wedi rhannu eu storiau er mwyn ysbrydoli eraill i roi ‘teulu am byth’ i blentyn neu grwp sibling sydd yn methu byw gyda’u teulu geni.

Mae’r ffilm, sydd ag is deitlau Cymraeg, wedi ei gwneud gan y Gymdeithas Brydeinig Mabwysiadu a Maethu (BAAF) mewn partneriaeth gyda ‘BBC Outreach’- menter gwirfoddoli. Mae’n bosib ei gwylio ar sianel YouTube BAAF - youtube.com/adoptionfostering – a gall sefydliadau sydd yn aelodau ei lawr lwytho am ddim.

Ystadegau Cenedlaethol Plant Mewn Gofal

Yn ôl yr Ystadegau Gwladol diweddaraf ar Blant Mewn Gofal a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru mae Cymdeithas Brydeinig Mabwysiadu a Maethu (BAAF Cymru) yn falch o weld bod cynnydd yn y nifer o blant a leolwyd i’w mabwysiadu.

Cliciwch yma i weld ystadegau Cymru

Canllawiau Ymarfer: Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygiadau) 2012  

Mae BAAF Cymru wedi llunio Canllawiau Ymarfer i Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru)(Diwygiadau) 2012 a’r canllawiau Statudol 2012 sydd yn cydfynd a nhw. Gallwch ddarllen y ddogfen yma.

Bwletin Cyfreithiol BAAF Cymru

Manylion cyswllt:

BAAF Cymru
7 Ty Cleeve
Cilgant Lambourne
Caerdydd
CF14 5GP

Ffôn: 029 2076 1155
Ffacs: 029 2074 7934
ebost: cardiff@baaf.org.uk

Cardiff Office:


View BAAF office locations in a larger map

Manylion cyswllt:

BAAF Cymru Y Rhyl
W2
Canolfan Busnes Morfa Clwyd
84 Ffordd Marsh
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2AF

Ffôn: 01745 336336
ebost: rhyl@baaf.org.uk

Rhyl Office:


View BAAF office locations in a larger map