Cymraeg

Wendy Keidan, Director BAAF CymruCroeso i dudalen Cymru gan Wendy Keidan, Cyfarwyddwr

Ein tîm Caerdydd

Ein tîm Y Rhyl

Mabwysiadu & MaethuCroeso i dudalen BAAF Cymru a’r gwasanaethau yr ydym yn ei gynnig yng Nghymru. Mae BAAF Cymru yn gweithredu o ddwy swyddfa sydd wedi eu lleoli yn y Gogledd (Y Rhyl) a’r De (Caerdydd) ac yn cynnig amrywiaeth lawn o gyngor, gwybodaeth, hyfforddiant a chyhoeddiadau. Mae gwasanaeth dwyieithog ar gael yn swyddfa y Rhyl.

Ar ran yr holl Asiantaethau Mabwysiadu, Maethu a Gofal Plant yng Nghymru gallwn hefyd gynnig cyngor arbenigol at ateb anghenion plant lleiafrif ethnig du a phlant a phobol ifanc ffoaduriaid.

Hefyd cefnogwn IRM Cymru irmcymru.org.uk

  • Jenny McMillan, Rheolwr Contract
  • Fiona Probert, Staff Gweinyddol

Ein hardal

Rydym yn gweithio trwy Gymru gyfan

Boundary of area Covered

Sut gallwn ni helpu

  • Llinell gyngor i aelodau'r cyhoedd ac i weithwyr proffesiynol - am gyngor a gwybodaeth ynghylch mabwysiadu, maethu ac olrhain perthnasau.
  • Gwasanaethau ymgynghori i weithwyr proffesiynol, gan gynnwys cymorth trylwyr ar achosion cymhleth a materion eraill.
  • Hyfforddiant yng Nghymru - ystod eang o gyrsiau i weithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill.
  • Ymgynghori ar anghenion hyfforddi eich asiantaeth. Yn ogystal â hyn gallwn gynnig mentora staff yn unigol ac Adolygiadau Achos Difrifol
  • Mae croeso i staff cyfreithiol a gweithwyr proffesiynol meddygol yn ogystal â staff gwaith cymdeithasol ymweld â'n swyddfeydd i gael trafodaeth anffurfiol a defnyddio llyfrgell cyhoeddiadau BAAF.

Be sydd yn digwydd yng Nghymru

Cyfraith ar ofal cymdeithasol i blant yng Nghymru

Mae dod o hyd i wybodaeth am ddeddfwriaeth a chanllawiau lles cymdeithasol yn y maes hwn yn aml yn anodd wrth weithio o fewn fframwaith cymhleth o ddeddfau.

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd wedi sefydlu gwefan rhad ac am ddim sy'n anelu at gefnogi'r rhai sy'n gweithio yn y sector gofal plant a darparu cymorth ar ddeddfau sy'n ymwneud a gwasanaethau plant yn awr, ac yn y dyfodol pan fydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 yn dod i rym yn Ebrill 2016.

Ewch i'r wefan i gael gwybod mwy

Prosiect ymchwil CASCADE – Mae Dr Louise Roberts yn ymchwilio i'r profiadau a chanlyniadau i deuluoedd lle mae un neu'r ddau riant wedi bod yn blentyn sy'n derbyn gofal neu ofal gadael ac mae wedi paratoi arolwg byr ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Os oes gennych brofiad o weithio gyda rhieni sydd a phrofiad o fod mewn gofal; neu â gwybodaeth yn y maes hwn, byddem yn ddiolchgar pe byddech yn ateb yr arolwg byr hwn. Croeso i chi ei rannu gyda chydweithwyr.

Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na 10 munud i'w gwblhau ac nid yw’n gofyn am fanylion personol. Gellir cael mynediad iddo drwy: RobertsL18@cf.ac.uk

Lansio ymgynghoriad newydd ar godi uchelgeisiau a chyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru

Gweler y ddolen i'r ddogfen ymgynghori: 'Codi'r uchelgeisiau a chyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru' sydd bellach wedi ei gyhoeddi.

Profiad mabwysiadwyr sydd ag anabledd o’r broses mabwysiadu

Mae Charlotte Weaver, myfyrwraig ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwneud ymchwil ar brofiad mabwysiadwyr sydd ag anabledd o’r broses mabwysiadu a buasai’n hoffi cyfweld mabwysiadwyr – gweler y poster amgaeedig am fwy o fanylion.

Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu

Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn wasanaeth newydd a fydd yn trawsnewid y ffordd y caiff gwasanaethau mabwysiadu yn cael eu darparu ledled Cymru. Gellir gweld y gwasanaeth ar lein ar www.adoptcymru.com

Gwyliwch y clip canlynol oddi wrth Lywodraeth Cymru a chlywed dyheadau y gwasanaeth newydd gan Wendy Keidan, Cyfarwyddwr BAAF Cymru a Mark Drakeford , y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwyliwch y fideo isod i glywed Suzanne Griffith Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a rhieni mabwysiedig yn siarad am y gwasanaeth newydd

Dilynwch y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i Gymru ar Twitter a Facebook

Gwahoddiad i gymryd rhan mewn Astudiaeth Ymchwil ar y Profiadau Deuluoedd sy'n Mabwysiadu yng Nghymru

Os ydi plentyn sydd yn byw yng Nghymru wedi ei leoli i'w fabwysiadu gyda chi rhwng 1 Gorffennaf 2014 a 30 Mehefin 2015, byddai Prifysgol Caerdydd yn hoffi clywed gennych!

Mae tîm o ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru i gynnal astudiaeth ymchwil newydd o bwys sy'n ceisio deall profiadau cynnar plant a'u teuluoedd pan fo plentyn wedi cael ei leoli i'w fabwysiadu.

Os oes gennych ddiddordeb gyrrwch neges destun YES i 07814 186066 neu e-bost at adoption@cardiff.ac.uk neu ewch ar ein gwefan sites.cardiff.ac.uk/adoptioncohort

Hefyd cefnogwn IRM Cymru

Yn dilyn proses dendro gystadleuol, mae BAAF Cymru yn falch iawn o fod wedi ail ennill y cytundeb i weithredu IRM Cymru o 1af Hydref 2014 tan fis Mawrth 2016. Mae'r IRM yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ei weithredu o dan y IRD (Mabwysiadu a Maethu) (Cymru) Rheoliadau 2010.

Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2014

Nodyn briffio wedi cael ei baratoi gan Sarah Coldrick, Ymgynghorydd Cyfreithiol BAAF Cymru ar y Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2014. Darllenwch y ddogfen yma (yn Saesneg)

IRM Cymru - Adroddiad Trosolwg Tair Blynedd wedi cael ei gyhoeddi

Mae ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru)

Mae Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) wedi cael ei sgrwtineiddio gan Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac maent wedi gwneud nifer o awgrymiadau i’r Dirprwy Weinidog. Mae manylion llawn am adroddiad y Pwyllgor a’u hargymhellion ar gael ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol yn www.cynulliadcymru.org

Ymateb Llywodraeth Cymru i Ymchwiliad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i Fabwysiadu

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc wedi derbyn ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion Adroddiad Mabwysiadu, sydd ar gael trwy’r linc isod:

http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-...

Ffilm i hybu ymwybyddiaeth mabwysiadu yng Nghymru

Gwyliwch ein ffilm a wnaethpwyd gyda theuluoedd sydd yn mabwysiadu ar draws Cymru - gobeithir recriwtio mwy o fabwysiadwyr ar draws y wlad. Maent wedi rhannu eu storiau er mwyn ysbrydoli eraill i roi ‘teulu am byth’ i blentyn neu grwp sibling sydd yn methu byw gyda’u teulu geni.

Mae’r ffilm, sydd ag is deitlau Cymraeg, wedi ei gwneud gan y Gymdeithas Brydeinig Mabwysiadu a Maethu (BAAF) mewn partneriaeth gyda ‘BBC Outreach’- menter gwirfoddoli. Mae’n bosib ei gwylio ar sianel YouTube BAAF - youtube.com/adoptionfostering – a gall sefydliadau sydd yn aelodau ei lawr lwytho am ddim.

Ystadegau Cenedlaethol Plant Mewn Gofal

Yn ôl yr Ystadegau Gwladol diweddaraf ar Blant Mewn Gofal a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru mae Cymdeithas Brydeinig Mabwysiadu a Maethu (BAAF Cymru) yn falch o weld bod cynnydd yn y nifer o blant a leolwyd i’w mabwysiadu.

Cliciwch yma i weld ystadegau Cymru

Canllawiau Ymarfer: Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygiadau) 2012  

Mae BAAF Cymru wedi llunio Canllawiau Ymarfer i Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru)(Diwygiadau) 2012 a’r canllawiau Statudol 2012 sydd yn cydfynd a nhw. Gallwch ddarllen y ddogfen yma.

Bwletin Cyfreithiol BAAF Cymru

Manylion cyswllt:

BAAF Cymru
7 Ty Cleeve
Cilgant Lambourne
Caerdydd
CF14 5GP

Ffôn: 029 2076 1155
Ffacs: 029 2074 7934
ebost: cardiff@baaf.org.uk

Cardiff Office:


View BAAF office locations in a larger map

Manylion cyswllt:

BAAF Cymru Y Rhyl
W2
Canolfan Busnes Morfa Clwyd
84 Ffordd Marsh
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2AF

Ffôn: 01745 336336
ebost: rhyl@baaf.org.uk

Rhyl Office:


View BAAF office locations in a larger map