Cymraeg

Wendy Keidan, Director BAAF CymruCroeso i dudalen Cymru gan Wendy Keidan, Cyfarwyddwr

Ein tîm Caerdydd

Ein tîm Y Rhyl

Mabwysiadu & MaethuCroeso i dudalen BAAF Cymru a’r gwasanaethau yr ydym yn ei gynnig yng Nghymru. Mae BAAF Cymru yn gweithredu o ddwy swyddfa sydd wedi eu lleoli yn y Gogledd (Y Rhyl) a’r De (Caerdydd) ac yn cynnig amrywiaeth lawn o gyngor, gwybodaeth, hyfforddiant a chyhoeddiadau. Mae gwasanaeth dwyieithog ar gael yn swyddfa y Rhyl.

Ar ran yr holl Asiantaethau Mabwysiadu, Maethu a Gofal Plant yng Nghymru gallwn hefyd gynnig cyngor arbenigol at ateb anghenion plant lleiafrif ethnig du a phlant a phobol ifanc ffoaduriaid.

Hefyd cefnogwn Gonsortiwm Asiantaethau Mabwysiadu De Cymru – cysylltwch â www.swaac.org.uk

  • Maureen Ingham, Cydlynydd
  • Jenny Morgan a Tracy French, Staff Gweinyddol

a IRM Cymru irmcymru.org.uk

  • Maureen Ingham, Rheolwr Contract
  • Fiona Probert, Staff Gweinyddol

Ein hardal

Rydym yn gweithio trwy Gymru gyfan

Boundary of area Covered

Sut gallwn ni helpu

  • Llinell gyngor i aelodau'r cyhoedd ac i weithwyr proffesiynol - am gyngor a gwybodaeth ynghylch mabwysiadu, maethu ac olrhain perthnasau.
  • Gwasanaethau ymgynghori i weithwyr proffesiynol, gan gynnwys cymorth trylwyr ar achosion cymhleth a materion eraill.
  • Hyfforddiant yng Nghymru - ystod eang o gyrsiau i weithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill.
  • Ymgynghori ar anghenion hyfforddi eich asiantaeth. Yn ogystal â hyn gallwn gynnig mentora staff yn unigol ac Adolygiadau Achos Difrifol
  • Mae croeso i staff cyfreithiol a gweithwyr proffesiynol meddygol yn ogystal â staff gwaith cymdeithasol ymweld â'n swyddfeydd i gael trafodaeth anffurfiol a defnyddio llyfrgell cyhoeddiadau BAAF.

Be sydd yn digwydd yng Nghymru

IRM Cymru - Adroddiad Trosolwg Tair Blynedd wedi cael ei gyhoeddi

Mae ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg

Enwogion yn cefnogi ymgyrch mabwysiadu yn Ne Cymru

Cyn athletwr Olympaidd Jamie Baulch a'r cyflwynydd teledu Anna Ryder Richardson yn wynebu ymgyrch o'r enw 'Mabwysiadu Wales Cymru' mewn ymgais i ddenu mwy o fabwysiadwyr ar draws De Cymru. Fe gafodd y ddau eu mabwysiadu pan yn ifanc, ac felly maent yn deall y pwysigrwydd o gael teulu cariadus a sefydlog ac yn awyddus i gefnogi’r ymgyrch gan nifer o asiantaethau mabwysiadu yn Ne Cymru i recriwtio mwy o fabwysiadwyr ar gyfer plant a phobl ifanc, yn arbennig y rhai anodd i’w lleoli.

Law yn llaw a Jamie ag Anna, mi fydd teuluoedd mabwysiedig presennol yn hybu’r ymgyrch, sydd yn cynnwys gwefan, hysbysebu, pamffledi, posteri a chyfryngau cymdeithasol. Er mwyn cael mwy o wybodaeth am fabwysiadu ewch ar y wefan www.adopt-wales.co.uk

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru)

Mae Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) wedi cael ei sgrwtineiddio gan Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac maent wedi gwneud nifer o awgrymiadau i’r Dirprwy Weinidog. Mae manylion llawn am adroddiad y Pwyllgor a’u hargymhellion ar gael ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol yn www.cynulliadcymru.org

Ymateb Llywodraeth Cymru i Ymchwiliad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i Fabwysiadu

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc wedi derbyn ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion Adroddiad Mabwysiadu, sydd ar gael trwy’r linc isod:

http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-...

Ffilm i hybu ymwybyddiaeth mabwysiadu yng Nghymru

Gwyliwch ein ffilm a wnaethpwyd gyda theuluoedd sydd yn mabwysiadu ar draws Cymru - gobeithir recriwtio mwy o fabwysiadwyr ar draws y wlad. Maent wedi rhannu eu storiau er mwyn ysbrydoli eraill i roi ‘teulu am byth’ i blentyn neu grwp sibling sydd yn methu byw gyda’u teulu geni.

Mae’r ffilm, sydd ag is deitlau Cymraeg, wedi ei gwneud gan y Gymdeithas Brydeinig Mabwysiadu a Maethu (BAAF) mewn partneriaeth gyda ‘BBC Outreach’- menter gwirfoddoli. Mae’n bosib ei gwylio ar sianel YouTube BAAF - youtube.com/adoptionfostering – a gall sefydliadau sydd yn aelodau ei lawr lwytho am ddim.

Ystadegau Cenedlaethol Plant Mewn Gofal

Yn ôl yr Ystadegau Gwladol diweddaraf ar Blant Mewn Gofal a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru mae Cymdeithas Brydeinig Mabwysiadu a Maethu (BAAF Cymru) yn falch o weld bod cynnydd yn y nifer o blant a leolwyd i’w mabwysiadu.

Cliciwch yma i weld ystadegau Cymru

Canllawiau Ymarfer: Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygiadau) 2012  

Mae BAAF Cymru wedi llunio Canllawiau Ymarfer i Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru)(Diwygiadau) 2012 a’r canllawiau Statudol 2012 sydd yn cydfynd a nhw. Gallwch ddarllen y ddogfen yma.

Bwletin Cyfreithiol BAAF Cymru

Manylion cyswllt:

BAAF Cymru
7 Ty Cleeve
Cilgant Lambourne
Caerdydd
CF14 5GP

Ffôn: 029 2076 1155
Ffacs: 029 2074 7934
ebost: cardiff@baaf.org.uk

Cardiff Office:


View BAAF office locations in a larger map

Manylion cyswllt:

BAAF Cymru Y Rhyl
W2
Canolfan Busnes Morfa Clwyd
84 Ffordd Marsh
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2AF

Ffôn: 01745 336336
ebost: rhyl@baaf.org.uk

Rhyl Office:


View BAAF office locations in a larger map